Szczęśliwy numerek

 

    W tym roku po raz kolejny w naszym gimnazjum realizowana jest akcja pod nazwą "Twój Szczęśliwy Numerek", zainicjowana przez członków Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej.
    Szczęśliwy numerek pozwala, nie mniej szczęśliwemu posiadaczowi, na jeden dzień zapomnieć o trudach związanych z ustnym bądź pisemnym sprawdzaniem wiedzy. Los bywa ślepy, nie zawsze pamięta, by się do nas uśmiechnąć, dlatego nieco mu pomagamy, losując spośród nas tego, kto przez jeden dzień może poczuć się w szkole niezagrożonym nagłym jak zawsze niespodziewanym pytaniem ze strony nauczyciela.

 

Oto lista Wybrańców w roku szkolnym 2016/2017.

 

17 X 18 X 19 X 20 X 21 X
4 17 11 6 20

 

  • "Szczęśliwy numerek" zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym dniu.
  • Nauczyciel może poprosić o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym uczeń był z tego zwolniony.
  • Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku stroju na zajęcia wychowania fizycznego, zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika bądź zbioru zadań.
  • "Szczęśliwy numerek" nie chroni od uwag za złe zachowanie.
  • Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji "Twój Szczęśliwy Numerek" na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji lub nieusprawiedliwione nieobecności.

 

Copyright © 2013 by Crow. All Rights Reserved.